ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน ค่าน้ำหนัก Download Paper
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันเลือด ดร.นุชจรี  ทัดเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์              0.20 Download
2 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง 0.20 Download
3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเศษวัสดุเหลือใช้ของกล้วยหินและการใช้เสริมเป็นอาหารไก่พื้นเมือง อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว 0.20 Download
ระยะเวลาต้มในกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อคุณภาพเมล็ดข้าวหอมมะลิ อ.การันต์ ผึ่งบรรหาร 0.20  Download
ผลการผลิตอาหารสัตว์หมักผสมละอองข้าวโพดที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ อ.ประธาน เรียงลาด  0.20  Download
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของมันพื้นเมืองสกุลแยม(Dioscorea sp.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ศิวดล แจ่มจำรัส  0.20  Download
การพัฒนาขนมหยั๊ว (โมจิม้ง) จากภูมิปัญญาสู่สากล อ.ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร 0.20  Download
พัฒนาการประมาณราคางานก่อสร้าง สู่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เดชา ด้วงมาก  0.20  Download
การประเมินระดับกำลังต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับอาคารสาธารณะ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 0.20  Download
10  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหินอ่อนด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร  ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 0.20  Download
11  การลด ละ เลิกอบายมุข ด้วยการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้านทุนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 0.20  Download
12  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านทุนทางสังคมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ 0.20  Download
13  การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงสำหรับการพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบ ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ 0.20  Download
14  การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเทคนิคผสม โดยใช้แนวคิดศิลปกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์ 0.20  Download
15 การศึกษามาตรฐานและการออกแบบระบบไฟฟ้าครัวเรือนเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชน อ.นฤมล  วันน้อย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13 วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   0.20 Download
16 การศึกษาและออกแบบวิธีประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสำรวจและสร้างความปลอดภัยสู่ชุมชน อ.เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์  0.20 Download
17 การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการออกแบบการติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า  อ.สุวิมล  เทียกทุม   0.20 Download
18 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม  การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  0.20 Download
19 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบน้ำสูบกลับขนาดเล็ก ผศ.สนธยา  วันชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  0.20 Download
20 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  อ.มานะ  อินพรมมี  งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  0.20 Download
21 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานลม อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี   0.20 Download
22 การสืบค้นย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพแบบสุญญากาศของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์  ว่าที่ ร.ต.วรชัย  ศรีสมุดคำ   0.20 Download
23 ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม  อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ  0.20 Download
24 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเรนเจอร์โหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ VDTA  ว่าที่ ร.ต.วรชัย  ศรีสมุดคำ   การประชุมวิชาการวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10  ECTI-CARD 2018  วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561  0.20 Download
25 สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน  อ.วาสนา  วงศ์ษา  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า 0.20 Download
26 การจัดการเทคโนโลยีการอบแห้งสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยเครื่องอบแห้งแบบสองพลังงาน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรอบแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  อ.บุษบากร  คงเรือง  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  0.20 Download
27 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชันในการทำบรรทัดฐานข้อมูล  ดร.พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  0.20 Download
28 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่  ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง  อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13804 วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2561  0.40 Download
29 การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยวิธีการสร้างแบบจำลองและวิธีอาณานิคมมด  อ.ธนภัทร  มะณีแสง  วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561-มิถุนายน 2561) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  0.60 Download
30 The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2.  ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  0.80 Download
31 Appropriate proportion of water meal (Wolffia arrhiza (L.)) and commercial diet in combined feeding for tilapia fingerlings rearing  ผศ.ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์  International Journal of Agricultural Technology ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  0.80 Download
32 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย  ดร.นุชจรี  ทัดเศษ  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  0.80 Download
33 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม – เมษายน 2561 หน้าที่ 124-128 0.80 Download
34 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผศ.ทิวา  แก้วเสริม ตำราได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ตามคำสั่งที่ 2000/2561 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1.00 Download
slotuntung slot untung