หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน
1 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ อ.ธนภัทร  วรปัสสุ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ในสภาพโรงเรือน อ. ดร.นุชจรี  ทัดเศษ
3 ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินต่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.การันต์  ผึ่งบรรหาร
4 สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระดูกดำในสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกันในช่วงอายุ 2 – 20 สัปดาห์ อ.จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตของกบแปลงเพศ อ.ปิยพงศ์  บางใบ
6 การเสริมเมล็ดมะขามในอาหารปลานิล อ.พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ในวันที่  29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี
7 ศึกษาชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตบางประการของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 อ.การันต์  ผึ่งบรรหาร
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลอ่อนแช่อิ่มแบบเร็ว อ.ชนิรัตน์  ผึ่งบรรหาร
9 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องมือประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ปิยพงศ์  บางใบ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว 
10 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของกระดอม ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน
1 การพัฒนาระบบคำสั่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟภายในบ้านแบบเครือข่ายไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ อ.ศิริวรรณ  พลเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2 การสร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร ผศ.กฤษฎิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย
3 การประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้าภาคเหนือประเทศไทย อ.นฤมล  วันน้อย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ในวันที่  29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี
4 พฤติกรรมการปฏิบัติงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.สุชิรา  นวลกำแหง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.สุชิรา  นวลกำแหง Thailand Research SYMPOSIUM 2017 วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กทม.
6 การพัฒนาชุดควบคุมการรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผศ.สนธยา  วันชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7 The Development of English Correction Software for Teaching Correct Pronumciation to Pupils in A Primary School at Nhong Mae Na School, Nhong Mae Na, Khao Kho, Phetchabun อ.ศิริวรรณ  พลเศษ The 10th International Conference of HUSCO Network on “Dynamics of Humanities and Social Science in Cross-Border Societies” 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.พีรวัฒน์ สุขเกษม วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม Journal ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ลำดับที่ ชื่อตำรา เจ้าของตำรา รายละเอียด
1 วิศวกรรมความปลอดภัย ผศ.บุญรอด  ทองสว่าง ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ 160 /2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผศ.สนธยา  วันชัย ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ 161 /2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
3 การสื่อสารดาวเทียม ผศ.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย ตำราประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ 2437 /2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน
1 ระบบควบคุมและการตอบสนองด้วยแผ่นเสียงผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ อ. ว่าที่ ร.ต.วรชัย  ศรีสมุดคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ระบบส่องสว่างพลังงานสนามแม่เหล็ก อ.ณัฐพล  ภู่ระหงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ : ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล
4 การสร้างระบบเตือนอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก อ.ยศวรรธน์  จันทนา
5 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ.วาสนา  วงศ์ษา

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน 
1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ อ.สุวิมล  เทียกทุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ผศ.ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
3 การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4 การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา อ.วิทยา  หนูช่างสิงห์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาขนมทองม้วน อ.หทัยนุช  จันทร์ชัยภูมิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ในวันที่  29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน
1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง อ.เอราวัณ  ชาญพหล การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สำรวจปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของฝักมะขามหวานที่มีส่วนในการตัดสินใจออกแบบ สร้างแบบร่างต้นแบบการคัดแยกฝักมะขาม อ. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.บุษบากร  คงเรือง

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน สถานที่เผยแพร่ผลงาน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition อ.ศานต์  พานิชสิติ RMUTSB Acad. J. (HUMANTIES AND SOCIAL SCIENCE) 2(1) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1