“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐาน TCI”  เป็นการรวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์และแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร สำหรับใช้เป็นแนวทางการเริ่มต้นเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐาน TCI

       ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีสำหรับนักวิจัย

 

Click for Download

V

 

** ท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet **