คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จึงได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย คือ การนำผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ซึ่งการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยสามารถนำงานวิจัยไปบูรณาการกับงานด้านต่างๆ        

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

Click for Download

V

 

** ท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet