เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา2559  ระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์สมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314