เมนูหลัก

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน รายเก่าและรายใหม่ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายฯ ให้ดำเนินเรื่องที่ หอประชุมประกายทอง  ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00น. - 14.00น.  รายละเอียดเพิ่มเติม  และรายชื่อ   ตามเอกสารภาพที่แนบ.