เมนูหลัก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หรืออาคาร 18-1 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ สามารถปฏิบัติ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมด้านมารยาทไทยอันดีงาม สืบไป