เมนูหลัก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หรืออาคาร 18-1 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ สามารถปฏิบัติ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมด้านมารยาทไทยอันดีงาม สืบไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314