เมนูหลัก

 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ นำโดยอาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร (วิทยากร) จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 085-1650124 (อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)