เมนูหลัก

วันที่ 7 กุมภาพันธิ์ พ.ศ.2560 ที่จะถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบุรณ์. โครงการนี้จัดขึ้นและนำโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการได้ตามอัธยาศัย

กิจกรรมย่อยภายในโครงการมีดังนี้
    
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และการอนุบาล
        - การปลูกพืชไร้ดินอย่างง่าย
       
- การปลูกทานตะวันอ่อนด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือน
       
- การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       
- การผลิตอาหารปลาอย่างง่าย
       
- การเพาะปลาหมอ
       
- การสาธิตการทำอาหารและขนม
       
- การสาธิตการร้อยมาลัยและการแกะสลัก