เมนูหลัก

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงเกษตรผสมผสาน (การดำนาปลูกข้าว)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม