เมนูหลัก

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงเกษตรผสมผสาน (การดำนาปลูกข้าว)  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314