เมนูหลัก

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 8.00-17.00น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "การเลีัยงไส้เดือนเพือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดยหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว *โดยผู้สนใจสามารถโทรมาสมัครเพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่เบอร์ 085-1650124 (อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว) ภายในวันที่ 25 ม.ค.2560

 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมในปีที่ผ่านมา>>>