เมนูหลัก

วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เบื้องต้น และการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโคงการฯ และสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง 056-717100 ต่อ 1604

ค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คนละ 500 บาท