เมนูหลัก

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.

วิทยากร คือ คุณปราณี มุ่งผล

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโคงการฯ และสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ 056-717100 ต่อ 1606