เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์..อบรมฟรี...ช่าง วิศวกร และผู้ที่สนใจ ...**ฟรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการสำรวจเพื่องานโยธา งานก่อสร้าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมหมื่นจง**
**อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**
**เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ในการระบุตำแหน่ง การวางผัง/**
**กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station เพื่องานโยธา งานก่อสร้าง/การเก็บข้อมูลภูมิประเทศและแผนผังโดยใช้เครื่องเลเซอร์สแกน ( 3D Scan)วิทยากร บริษัท อินฟินิท ริช (พลัส) จำกัด...**
**จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...**