เมนูหลัก

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมย่อยที่ 3 Communicative English in the 21st Century ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.20 น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314