เมนูหลัก

ประชาสัมพันธ์ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 64)

ให้นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่หอประชุมประกายทอง
ภายในวันที่ 22–23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30–16.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ลิ้งก์ นะครับ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-news/220613101326.pdf

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314