คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ จึงได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย คือ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของประเทศ” ซึ่งการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แก่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

 

Click for Download

V

 

** ท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet **