คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ จึงได้กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย คือ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก” ซึ่งการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในครั้งนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับ จากอาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แก่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ

          ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้เล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

 

 

 

Click for Download แผ่นพับ

V

 

Click for Download หนังสือ

** ท่านสามารถพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์ โดยใช้คำสั่ง Booklet **