เมนูหลัก

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.

วิทยากร คือ อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรที่ 1 การบริหารงบประมาณ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรที่ 2  การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน(มคอ.7)

ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (0001.pdf)0001.pdf[ ]375 kB

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวันที่ 12-14 ก.พ.2563 ที่จะถึงนี้

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการ “การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Revit เบื้องต้น”  ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้อง PLEASURE BALLROM โรงแรมบียอนด์ สวีท  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

          ค่าลงทะเบียนในการอบรมท่านละ ๔,๒๐๐ บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วุฒิบัตร ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

เปิดรับสมัคร

          ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 – 21 มีนาคม 2559  โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0 – 2160 - 1435, 0 – 2160 - 1438 โทรสาร 0 – 2160 - 1440

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (โครงการบริการวิชาการ-การเขียนแบบด้วยโปรแกรม-Autodesk-Revit-เบื้องต้น-2559-1.pdf)23022559-10-10[ ]258 kB