เมนูหลัก

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการ “การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Revit เบื้องต้น”  ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้อง PLEASURE BALLROM โรงแรมบียอนด์ สวีท  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

          ค่าลงทะเบียนในการอบรมท่านละ ๔,๒๐๐ บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วุฒิบัตร ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

เปิดรับสมัคร

          ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 – 21 มีนาคม 2559  โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0 – 2160 - 1435, 0 – 2160 - 1438 โทรสาร 0 – 2160 - 1440

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (โครงการบริการวิชาการ-การเขียนแบบด้วยโปรแกรม-Autodesk-Revit-เบื้องต้น-2559-1.pdf)23022559-10-10[ ]258 kB
slotuntung slot untung