ระบบและกลไกการจัดทำปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การจัดทำปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        

มีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้

     1. การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

     2. การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

     3. การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

1.  การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

    การเตรียมการก่อนสอบ

          1) กำหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์และเขียนคำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ (แบบคำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์)

          2) นำหัวข้อปริญญานิพนธ์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 คน (ประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน)

          3) นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

          4) นำคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ ประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ

          5) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

              (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์)

          6) เขียนโครงการปริญญานิพนธ์ ตามรายละเอียดของโครงการที่แนบมา

การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์

          1) เขียนคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          2) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          3) นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรลงลายมือชื่อ

          4) เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน เตรียมเอกสารโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

                      -ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                      - วัตถุประสงค์

                      - ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

                      - วิธีการศึกษาค้นคว้า

                      - แผนการดำเนินงาน

                      - ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า

                      - คำนิยามศัพท์เฉพาะ

                      - เอกสารอ้างอิง 

          5)เตรียมแบบสรุปผลการสอบหัวข้อให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (แบบสรุปผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์)

          6) เตรียมแบบประเมินผลการสอบหัวข้อให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

          7)เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารแบบประเมินการสอบหัวข้อเก็บใส่แฟ้มสะสมผลงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

 

2.  การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

           1) นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการปริญญานิพนธ์หลังการสอบหัวข้อตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

           2) เตรียม บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3

           3) เตรียมเครื่องมือที่ได้เสนอหัวข้อไปแล้ว (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

           4) เตรียมคู๋มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบ เครื่องมือของผู้วิจัย

           5) นำเอกสารบทที่ 1 - 3 และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

การเสนอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           1) เขียนคำร้องขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบก้าวหน้าโครงการปริญญานิพนธ์)

           2) นำคำร้องขอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ

           3) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์)

           4) เขียนโครงการย่อติดประกาศ การสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งเอกสาร ดังนี้

                - บทที่ 1 – 3 บรรณานุกรม

                - ภาคผนวกต่างๆ เช่น ใบงาน คู่มือการใช้งาน

                - เตรียมแบบสรุปผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด และ เตรียมแบบประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

                - เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารประเมินใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

 

3.  การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

            การเตรียมการก่อนสอบ

           1) นักศึกษาแก้ไขเอกสารโครงการปริญญานิพนธ์หลังการสอบก้าวหน้าตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

           2) เตรียมเอกสารเพิ่ม บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม และ ภาคผนวก

           3) เตรียมเครื่องมือที่ได้สอบก้าวหน้าซึ่งได้แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์และนำไปเก็บข้อมูลแล้ว

           4) เตรียมคู่มือการใช้งาน (ถ้ามี) และวิธีการวัดและทดสอบเครื่องมือ

           5) นำเอกสารปริญญานิพนธ์ทั้งหมด และเครื่องมือต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนสอบ อย่างน้อย 1 วัน เอกสารประกอบด้วย

                - ปกนอก

                - ปกใน

                - ในรับรองปริญญานิพนธ์

                - บทคัดย่อ

                - กิตติกรรมประกาศ

                - สารบัญ

                - สารบัญตาราง

                - สารบัญรูปภาพ

                - บทที่ 1 – บทที่ 5

                - บรรณนุกรม

                - ภาคผนวก

                - ประวัติผู้เขียน

            การเสนอสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           1) เขียนคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์พร้อมนัดวันและเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           2) นำคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร ลงลายมือชื่อ พร้อมเชิญกรรมการสอบจากภายนอก อย่างน้อย 1 คน

           3) ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยขอรายชื่อคณะกรมการสอบจากประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งทางคณะ จะเป็นผู้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์) หากมีกรรมการภายนอก ให้ทำหนังสือเชิญกรรมการภายนอกเพิ่มเติม (บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           4) เขียนโครงการย่อ ติดประกาศ การสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

           5) เตรียมแบบสรุปผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ให้ประธานกรรมการ 1 ชุด พร้อมกรอกรายละเอียด

           6) เตรียมแบบประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ให้กรรมการสอบ เท่ากับจำนวนกรรมการ (แบบประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์)

           7) เตรียมแบบประเมินผลการเรียน 1 ชุด ให้ประธานกรรมการสอบ (แบบประเมินขอได้ที่ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร)

           8) หลังดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารใส่แฟ้มสะสมงานของกลุ่มปริญญานิพนธ์

           9) เตรียมเอกสารการให้คะแนนการสอบปริญญานิพนธ์ พิมพ์คะแนนส่วนของการสอบก้าวหน้าใส่ในซองการสอบก้าวหน้า และให้คณะกรรมการสอบป้อง ให้คะแนน

 

เอกสารที่ใช้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์

มีดังนี้

           1.  บันทึกข้อความแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

           2.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์

           3.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

           4.  บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

           5.  บันทึกขออนุญาตออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

           6.  แบบคำร้องขออนุัมติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           7.  แบบคำร้องขอสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           8.  แบบสรุปผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           9.  แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           10. แบบคำร้องขอสอบก้า่วหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           11. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           12. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           13. แบบคำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           14. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

           15. แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)