ระบบและกลไกการจัดทำโครงการพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทำโครงการพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 1. นักศึกษาดำเนินการยื่นเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาโครงการพิเศษจำนวน 3 ท่าน  (บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพิเศษ)
 1. กำหนดหัวข้อและปัญหาโครงการพิเศษ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีบันทึกการรับเข้าปรึกษา ทลบ.1 ทุกครั้งที่เข้าขอรับการปรึกษา
 2. นักศึกษาดำเนินการยื่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าโครงการพิเศษ (บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าโครงการพิเศษ) ที่คณะฯ พร้อมยื่นรูปเล่มบทที่ 1 – 3 กับคณะกรรมการล่วงหน้าอ่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการสอบทุกครั้ง และเตรียมแบบประเมิน (ทลบ.8) มาด้วยในวันที่สอบ
 1. นักศึกษาดำเนินการยื่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันโครงการพิเศษ (บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันโครงการพิเศษ) ที่คณะฯ พร้อมยื่นรูปเล่มบทที่ 1 – 5 กับคณะกรรมการล่วงหน้าอ่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการสอบทุกครั้ง และเตรียมแบบประเมิน(ทลบ.9) มาด้วยในวันที่สอบ

 เอกสารที่ใช้ในการจัดสารนิพนธ์ มีดังนี้

 1. บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
 2. บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก้าวหน้าโครงการพิเศษ
 3. บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันโครงการพิเศษ
 4. บันทึกการรับเข้าปรึกษา (ทลบ.1) (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)
 5. แบบฟอร์มประเมิน (ทลบ.8) (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)
 6. แบบฟอร์มประเมิน (ทลบ.9) (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาวิชา)

อื่นๆ ระบุ 

 • เอกสารโครงการพิเศษ ต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทุกครั้งจึงจะทำบันทึกข้อความขออนุญาตสอบ
 • ก่อนสอบทุกครั้งให้นักศึกษาทำ Presentation (Power point) ที่ใช้ในการนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจก่อนสอบ