แบบฟอร์มขออนุญาตออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ขั้นตอนการเขียนบันทึกแบบฟอร์มขออนุญาตออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. นักศึกษากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ข้อมูลครบถ้วน

2. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ลงนาม

3. ถือบันทึกแบบฟอร์มมาส่งที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี

    **หากมาแล้วไม่เจอเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ให้ส่งไว้ที่ตระกร้ารับเอกสารงานสารบรรณ ตรงเคาว์เตอร์สำนักงานคณบดีด้านในห้องสำนักงาน

4. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา จะใช้เวลาในการเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุญาตบันทึกแบบฟอร์ม และจัดพิมพ์หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สถานที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เวลาในขั้นตอนนี้ เป็นเวลา 3 วันทำการ 

5. เมื่อหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สถานที่เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงนามเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานบริกรการศึกษา เพื่อส่งหนังสือด้วยตนเองกับสถานประกอบการ หรือ หากมีความประสงค์จะให้คณะ ส่งไปรษณีย์ให้ ต้องแจ้งในบันทึกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อย คระ จึงจะดำเนินการส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงาน/สถานประกอบการให้ โดยการส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา ซึ่งนักศึกษาต้องดำเนินการติดตามกับสถานประกอบการเองว่าได้รับหนังสือรึยัง