เมนูหลัก

 

ขอแสดงความยินกับสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท กิจกรรมที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่ง ทางสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่ง โครงการ Raspberry PI สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก