6ก.พ.2563 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ปีการศึกษา2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314