20ก.พ.2563 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานประกันฯ ระดับหลักสูตร 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ค.70-2563 การงาน.pdf)ค.70-2563 การงาน.pdf[ ]1441 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314