เมนูหลัก

ชื่อภาษาไทย :  ฉมวก

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Harpoon

ลักษณะเครื่องมือประมง

            มีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่ทำจากเหล็กแหลม 3 – 9 อัน ความยาวประมาณ 5 – 8 นิ้ว เชื่อมติดกันเป็นง่าม มีลักษณะเป็นวงกลม หรือเรียงกันเป็นแถว ด้านปลายจะมีลักษณะแหลม หรือบางอันจะมีเงี่ยงก็ได้ ส่วนปลายอีกด้านจะถูกเชื่อมรวมกัน และทำเป็นกระบอกกวง ความยาวประมาณ 3 – 5 นิ้ว สำหรับเป็นด้ามฉมวก ส่วนตัวด้ามของฉมวกอาจทำจากไม้ไผ่ความยาวตามผู้ใช้ถนัด

วิธีการทำประมง

            ใช้ทำการประมงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยวิธีการเดินแล้วใช้ฉมวกแทงหรือขึ้นเรือพายหาสัตว์น้ำในเวลากลางคืน โดยถือฉมวกแล้วส่องไฟหาสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง หากพบสัตว์น้ำก็ใช้ฉมวกแทง หรือขึ้นเรือพายหาสัตว์น้ำในเวลากลางคืน โดยถือฉมวกแล้วส่องไฟหาสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง หากพบสัตว์น้ำก็ใช้ฉมวกแทง

เวลาทำการประมง  กลางวันและกลางคืน

ฤดูกาล  ทุกฤดูกาล

สัตว์น้ำที่จับได้  กบ ปลาช่อน และปลาชะโด

แหล่งทำการประมง  ทุ่งนา ริมตลิ่ง และบริเวณชายฝั่ง