เมนูหลัก

สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
ตำแหน่งคณบดี
 มิถุนายน พ.ศ.2554 - 21 กันยายน พ.ศ.2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314