เมนูหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ พิมพาภรณ์
ตำแหน่งคณบดี
 มีนาคม พ.ศ.2552 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314