8ม.ค.2562 ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2561 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561  ถึง 31  กรกฎาคม  2562) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314