8ม.ค.2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานประกันระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314