แบบใบลาพักผ่อน 

 หมายเหตุ : ให้ยื่นเสนอคณะ ก่อนวันลาล่วงหน้า 3 วันทำการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314