กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลต่าเพิ่มผ่านระบบอินเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 134-6202.PDF)b 134-6202.PDF[ ]1195 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314