การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จัดการประชุมโดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันจัดงานประชุมวิชาการ

28 - 30 พฤศจิกายน 2561

การเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561

สถานที่จัดการประชุม

ณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน

จัดการประชุมโดย : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.reca.or.th/news-16.aspx

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

The 14th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Their Applications (ICMSA 2018)

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล, จังหวัดสงขลา

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2561

http://www.icmsa2018.tsu.ac.th/index.php

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (07082561-0003.pdf)07082561-0003.pdf[ ]1689 kB

สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้

14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานประวัติศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม)

- นักศึกษา        700     บาท

- บุคคลทั่วไป    900     บาท

หมดเขต 31 สิงหาคม 2561หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382

โทรสาร 0 2564 6574

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.biotec.or.th

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (07082561-0001.pdf)07082561-0001.pdf[ ]2287 kB

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (07082561-0002.pdf)07082561-0002.pdf[ ]2913 kB

          ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ CIRAD และ The Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง IP Management ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียน อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asia.tu.ac.th/ieas/ieas_buiding.htm

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (19072561-0004.pdf)19072561-0004.pdf[ ]2325 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907