งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2562

IE NETWORK 2019

วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 26 เมษายน 2562

http://www.ie.eng.chula.ac.th/ienet2019/ 

https://www.facebook.com/ienet2019/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

The 4th National RMUTR Conference and The 1st International RMUTR Conference

หัวข้อ "การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์, กรุงเเทพมหานคร

Deadline submission: 3 พฤษภาคม 2562

https://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/ 

 

งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562"

Innovation and Creativity Network 2019 (ICN 2019)

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, จังหวัดนราธิวาส

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://conference.pnu.ac.th/index.php 

การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019)

วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2562

https://www.weec2019.org/ 

https://www.facebook.com/WEEC2019/ 

การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

21st National Genetics Conference (NGC 2019) "Genetics for Sustainable Deveoplment"

วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ (The Zign Hotel), พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Deadline submission: 20 มีนาคม 2562

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/home 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907