โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2561)

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation 
2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS
3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งละประมาณ 36 คน
- ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2559 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561                     สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม 2561                    สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2561                                สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี) ลงทะเบียนที่นี่่

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561                        สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561                       สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561               สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561                         สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561                                    สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค) (ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน)

ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561                           สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561                       สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.) ลงทะเบียนที่นี่

****ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น**** 
                    
                      * อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน/การอบรมทั้ง 10 ครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ 4 เป็นต้นไป)              ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวนวรัตน์  เยาวรัตน์ และนางสาวอังคณา โชติช่วง
กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร : 02-561-2445 ต่อ 617, 607, 619

* อาจปรับเปลี่ยนสถานที่และเวลาการจัดอบรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (26042561-0002.pdf)260425610002[ ]2343 kB

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่2) 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

 

รายละเอียด www.ncpd2018.kmutt.ac.th 

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0007.pdf)250425610007[ ]3736 kB

คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “‘งานวิจัยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0” ในอังคารที่ 31 กรกชฏาคม 2561 Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่รนความรู้ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงความรู้มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการให้เข็มเข็งต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนได้ที่http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0002.pdf)250425610002[ ]728 kB

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovsation for Quality of Life Improvement)”

วันที่ 12-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0006.pdf)250425610006[ ]652 kB

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research & 3I (Ideate, Innovate, Impact ) Executive Program รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยและหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖๗ ๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ ๑ : การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๒ : กำหนดการการบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๓ : โปสเตอร์การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0001.pdf)250425610001[ ]3714 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907