วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หรืออาคาร 18-1 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ สามารถปฏิบัติ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมด้านมารยาทไทยอันดีงาม สืบไป

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา2559  ระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์สมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดวันนัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืมทุน กยศ. 2559 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ สถานที่และเวลาแยกตามแต่ละคณะ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน รายเก่าและรายใหม่ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา เพื่อลงลายมือชื่อในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายฯ ให้ดำเนินเรื่องที่ หอประชุมประกายทอง  ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00น. - 14.00น.  รายละเอียดเพิ่มเติม  และรายชื่อ   ตามเอกสารภาพที่แนบ.

 

รายละเอียดตามภาพครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907