การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง

VVV

วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัด โครงการอบรมฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้ความรู้  ความเข้าใจถึงหลักการทางวิศวกรรม ฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

พร้อมกับได้ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างแท้จริงในขั้นตอนการติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

ซึ่งกำหนดจัดโครงการในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง 

VVV

 

ขอแสดงความยินกับสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ในการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท กิจกรรมที่ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่ง ทางสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่ง โครงการ Raspberry PI สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907