เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

นายศุภมิตร  สุคะเนตร  ประชาชน จากตำบลวังทราp อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ได้เดินทางมาเพื่อขอความรู้เรื่อง การเลี้ยงกบ และ การเลี้ยงปลาหมอ 

กับ อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ  อาจารย์สังกัดวิชาเอกการจัดการการเกษตร  หลักสูตรเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

โดย อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเลี้ยง/ดูแลกบนา และปลาหมอ 

รวมทั้ง ได้พาไปดูสถานที่เพาะเลี้ยง ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314