มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเคซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (b 257-6103.PDF)b 257-6103.PDF[ ]763 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314