ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Narongsak  Pangsai

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
                             ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
                             ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ : สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
          83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-5671-7126  ภายใน 1703
ผลงานวิจัย
2555 ศึกษาและทดลองหาค่าต่างๆของชุดสาธิตเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสตรง
2557 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำระบบเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์
2558 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
2559 ศึกษาและเปรียบเทียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ (Educational and professional experiences compare to electric technology industry. Technology Phetchabun Rajabhat University)
2560 ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907