การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019)

วันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2562

https://www.weec2019.org/ 

https://www.facebook.com/WEEC2019/ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314