งานประชุมวิชาการ "เครือข่ายนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 2562"

Innovation and Creativity Network 2019 (ICN 2019)

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, จังหวัดนราธิวาส

Deadline submission: 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://conference.pnu.ac.th/index.php 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314