คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “‘งานวิจัยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0” ในอังคารที่ 31 กรกชฏาคม 2561 Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่รนความรู้ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงความรู้มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการให้เข็มเข็งต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนได้ที่http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0002.pdf)250425610002[ ]728 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907