มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovsation for Quality of Life Improvement)”

วันที่ 12-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (25042561-0006.pdf)250425610006[ ]652 kB

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907