วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

กำหนดจัด โครงการอบรมฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

เพื่อให้ได้ความรู้  ความเข้าใจถึงหลักการทางวิศวกรรม ฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

พร้อมกับได้ประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างแท้จริงในขั้นตอนการติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง

ซึ่งกำหนดจัดโครงการในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314