งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง

ระหว่างวันที่ 6 - 9  มกราคม 2560

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

                                                           - ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - การแต่งกายของคณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ  รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - การแต่งกายของบัณฑิต  รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - การฝึกซ้อมบัณฑิต   รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

                                                              รายละเอียดคลิกที่นี่!!

                                                           - ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต   รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม   รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

                                                           - ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์   รายละเอียดคลิกที่นี่ !!

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314