ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 8.00-12.00น. ณ ห้อประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314