ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุมวันที่ 29 ก.ค.2559 เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2558 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ รายละเอียดตามกำหนดการครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314