วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ขอเชิญ@คณาจารย๋ร่วมโครงการอบรม "การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา" ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ   รายละเอียดตามกำหนดการครับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314