วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2559. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น ถึง 16.30 น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314