กำหนดการโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา ปีการศึกษา  2558 ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314